آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

سکانس۱:

تو: میخوام برم یه فیلم بگیرم دورهم ببینیم؛ بنظرتون چی بگیرم؟

او۱: داداش ایرانی نگیر.

او۲: راست میگه، ایرانی نگیر.هندی بگیر من دوست دارم.

من: ایرانی باشه، من دوست دارم گل یخ ببینم.

سکانس۲:

او ۱و۲: ای بابا، این که تکراریه، همین هفته پیش دیدیمش اونم دوبار.چرا بازم گل یخو‌گرفتی؟!

تو: آخه فیلمش قشنگه. شما دوست ندارید نبینید.

من: ...

Aramam .F