آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

دلم کودکی مان را میخواهد

زمانی که گذشت بی آنکه جز خاطره از آن چیزی بماند...

دلم بازی هایمان را میخواهد؛ بازیهایی در عین سادگی بسیار شیرین

دلم میخواهد  بازگردم تا برسم به تو، به کودکی هامان، به تو ای همبازی کودکانه هایم...

به تو که بعد از تو جز خاطره هایت و اندک یادگاری از تو برایم نماند

دلم بازگشت میخواهد؛ بازگشت به وسعت عمری میخواهد بی تو بگذرد...

همبازی کودکی هایم؛ دلم سخت تنگت است...

Aramam .F