آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
Aramam .F