آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

مرده متحرک

شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰ ق.ظ

می پرسند خوبی!؟

مگر مرده احوال پرسی دارد؟ مگر مرده هم حال خوب وبد دارد؟
آری، مرده...
مرده ای که از علائم حیاتش فقط نفس کشیدن و تحرکش باقی مانده!
نه ضربان قلبی، نه آرزویی، نه اشتیاق زندگی ونه انگیزه ادامه...
تو رفتی ومن نمیدانم بدون تو زیستن را
نمیدانم چگونه تو سهم دیگری باشی ومن هنوز دلخوش باشم به زندگی
کاش زودتر این دم وبازدم اضافی نیز مانند تمام دلخوشی ها پایان یابد...
۹۶/۰۴/۱۰
Aramam .F