آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

تو فقط بیا...

من از تو عاشقانه نمیخواهم؛ بوسه و آغوش نمیخواهم

بیا و تو لیلی باش من مجنون، تو شیرین باش من فرهاد، اصلا تو معشوق باش من عاشق...

تو ناز کن من نوازش میکنم

چیزی از تو نمیخواهم فقط خودت باشی کافیست

آرام جانم باور کن چیزی دیگری نیاز نیست حتی یک عاشقانه آرام...

Aramam .F