حافظ میخوانم به بیت هایی میرسم که تنها تو لایق آنی...

مثل:

آنچنان مهر توام در دل و جان جای گرفت

                         که اگر سر برود از دل و از جان نرود

 

و یا مثلا:

دردم از یار است و درمان نیز هم

                    دل فدای او شد و جان نیز هم