حالا که سهم من نیستی

حداقل برای آرام شدنم؛ با اویت خوشبخت شو...

بدان تا تو خوشبخت نشوی من، مرده یا زنده، آرام نمیگیرم