به خوابم می آیی

و خوابم با وجودت رنگی میشود؛ زیبا میشود؛ رویا میشود...

ولی بی انصاف

خودت تنها بیا

اویت را کجا می آوری؟

من که دیگر قبول کردم سهم من نیستی:'(