من خیلی اون هشتاد کیلومتریو دوس دارم...

اصلا هرچی به تو مربوطه دوست داشتنیه؛ حتی اون جاده؛ حتی اویت

اون شب طوفانی بهمن ماه که نزدیک بود توی اون جاده تریلی از رو به رو سرنوشتمونو رقم بزنه هم باعث نشد ازش بدم بیاد!

مگه میشه جاده ای که تهش برسه به تو رو دوست نداشت؟!!!

اصلا همه چی کنار تو دوست داشتنیه...