عوارض داشت؛ رفتنت...

هنوز هم تکه هایی از وجودم پشت دیوار آن اتاق باقیست؛

موهایی که سفید میشوند بدون آنکه به کهنسالی برسم؛

چشمانی که هنوز هم مات رفتنت در آن شبند؛

بغضی که با هر تلنگر میشکند؛

اشک هایی که پنهان کردنشان سخت شده است؛

لب هایی که انگار خنده بر آن ها حرام است؛

و نقابی که این روزها جزء جدا نشدنی این صورت است... 

میبینی؟

رفتنت عوارض جدی داشت؛ خیلی جدی...

 

 

ولی با همه ی این ها مطمئن باش

 

*مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه:)