* اگه دنیا بخواد منو و تو تنها بمونیم؛ واست میمیرم جواب دنیارو میدم...