* دیدی چشم یه غریبه چجوری دل تو رو برد

  دیدی رفتی و یکی موند تو نبودنت کم آورد...