کفره ولی میگم؛ چشای تو خدای من بود!!!

نه، چشای تو خدای من هست و خواهد بود...

و دیگر هیچ:)

 

*کمی دیوانه بازی:/