او یک بی لیاقت است؛ بی لیاقت ترین...

اگر لیاقت داشت که قدر تو را میدانست، اذیتت نمیکرد، سوهان روحت نمیشد.

اوی لعنتی اگر لیاقت داشت آنقدر اعصابت را بهم نمیریخت که در یک ماه چندین بار تصادف کنی:/

نمیدانی چقد دلم میخواهد آنقدر کتکش بزنم که نفس کشیدن را فراموش کند.

او یک خط فاصله ی بزرگ است که فاصله ی یک ساعته من با تو را به یک فاصله ی چندین ساله تبدیل کرده است:(

و من متنفر از هرچه خط فاصله بین من و تو...

مطمئنا اگر به من اجازه داده شود کسی را از هستی ساقط کنم قطعا اوست:)

 

*اگر دوستت میداشت؛ قطعا دوستش میداشتم...