آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

من همینم که هستم:/

یه عصبی، بد اخلاق، بدبین، خودخواه، لجباز، شکاک، زود رنج، حق به جانب، دل سنگ...

من کسیم که به عقیده ی اطرافیانم با خودمم دعوا دارم.

پس مطمئنا تحمل یه همچین کسی حتی واسه یه لحظه سخته...

حق میدم که نخوای یکی از نزدیکترین هات حتی کنارمم نباشه:/ چه برسه به صحبت و معاشرت...

Aramam .F