من ایمان دارم که تو مرا دوست داشتی و داری؛ ولی جواب این سوال که اگر دوستت داشت چرا رفت را نمیدانم...

نمی دانی جان دلم این سوال چقدر مرا شکسته است.

اگر خودت میدانی تقلب برسان و خلاص...