آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

مامان بزرگم وقتی بعد چند سال دوباره دیدت یکم تعجب کرد ولی چیزی نگفت...

از اون روز هروقت اسمت میاد میگه مث جوجه گنجشکه:)

منم جواب میدم آره دقیقا مث جوجه گنجشکه!!! اگه اینطوری نبود که گیر یه آدم گرگ صفت نمیفتاد:(

 

همش توی خوبیای خودت گیر کرده بودی و حتی بدی رو نمیشناختی که اینطوری گیر نکنی...

همه که مث خودت یکرنگ نیستن:/ آرامِ جانم؛آدمای امروز گرگ صفتن:(

کاش با بدی کمی آشنا بودی...

Aramam .F