چرا یادم نمیرود آن روز را؟

چرا هرچه به عقب بر میگردم تا از آنجایی که نبودی شروع کنم و ادامه دهم نمیشود؟

چرا بودی از اول؟

چرا تا خودم را شناختم تو بودی؟

چرا یادآوری هر خاطره را تو معنایی؟

چرا نمیگذرد روزهای تلخ نداشتنت؟

و چرا لحظه رفتنت را دنیا برایم به تکرار گذاشته است؟

 

 

سرت رو برنگردوندی ببینی چقد خواهش توی چشمام دارم

ببینی کاری از من بر نمیاد بجز اینکه ازت چشم برندارم...