دوستش داشتم؛ اسمم را میگویم...

زمانی که صدایم میزدی و لال میشدم و جوابت تنها یک نگاه بود؛ زمانی بود که دوستش داشتم و حس میکردم چقدر زیباست.

ولی از زمانی که دیگر تو مرا صدا نزدی دیگر دوستش ندارم؛

هیچکس به زیبایی که تو صدایم میزدی صدایم نکرده است؛

هنوز هم صدایت توی گوشم طنین انداز است...

مطمئن باش معنای اسمم فقط با بودن تو تحقق میابد و تو تنها، اسمم را معنایی:)