مثل یه دیوونه م دلتنگ و بارونی

اشکام سر میره تو هر خیابونی

قلبم ترک خورده حال بدی دارم
هیچ وقت نفهمیدی من دوست دارم...