زمستان را دوست دارم؛ چون آغازِ تو در قلب زمستان است:)))

جانِ دلم یلدایت مبارک...

 

*تماس مشکوک امیدوارم به بهترین اتفاق ممکن ختم شه:)))

#سیزده اصنم نحس نیس خیلیم مبارک و خوش یمنه:))

یلداتون پیش پیش مبارک و دلاتون شادِ شاد:)

تهرانیا ویژه حالتون خوش و شهرتون آروم...