زمستان را دوست دارم؛ چون آغازِ تو در قلب زمستان است:)))

جانِ دلم یلدایت مبارک...