آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

من موفق میشم و عشق تو رمز موفقیتم میشه:)))

Aramam .F