آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

سالگرد نامزدیت مبارک دلیل بودنم...

Aramam .F