وقتی حتی تمام اجزای وجودم اینو باهم تکرار میکنن؛ جواب من چی میتونه باشه؟

- دیدی دوست نداشت و رفت...

 

در حال حاضر شادترین آهنگ آرشیو آهنگایی که گوش میدم...

فک کنم توی این هفته حداقل روزی 30 بار گوشش دادم:/