خواسته ی زیادیست که از تمام دارو ندارِ دنیا فقط آرامش بخواهی؟!!!

شاید من خیلی زیاده خواهم:/...

چقدر دردش عمیق است دردی که نتوانی برای هیچ کس از آن بگویی...

وقتی دردت برای همه تعجب آور باشد ترجیحت بر سکوت است...

وقتی دردت داشتن است؛ چه کسی باورش می کند؟!!!

دردم از داشتنی است که کاش نداشتمش:/

*این اسفندِ مسخره خودش خیلی خوبه دیگه میرسه به مسخره بازیای عید و میشه نورِعلی نور...