می دونی د مثِ چیه؟

د مثِ دوستت دارم...

مثِ دلم واست تنگ شده...

مثِ دوریت تلخه...

مثِ دردِ نبودنت...

مثِ دلم واست پر میکشه...

مثِ دلتنگتم...

مثِ دیدنِ توئه...

مثِ دیوونتم...

مثِ دنیام توئی...

مثِ ...

اصن می دونی؟ تو بهترین مثالی واسه د...

آره، د مثل تو:)))

 

* یه سوال: چرا همه دارید میرید؟!!!