چیزی نگم بهتره از تولدی که تو  نباشی که تبریک بگی:/

تلخ تر از همیشه...