آرامم

آرامم

من آن دریای آرامم که در من
فریادِ همه توفان هاست...
-----------------------------------
پستِ ثابتو دریابید:]

منوی بلاگ

قانونِ جدید تصویب شده توی دنیای من: من یا فرفریه توام یا هیچ...

هیچ کسی جز تو حق نداره اینطوری صدام کنه:/ باهاش برخورد میکنم...

:)