آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

هیچکس واقعا نمیداند
آخرِ داستان چه خواهد شد...
----------------------------------------------------
کسی یه رمان میشناسه که عنوانش آوا باشه یا توی عنوانش کلمه آوا وجود داشته باشه؟ ایرانیه و آوا اسم شخصیت اصلی داستانه؛ چاپ شدست ینی الکترونیکی نیست.
اگه کسی همچین کتابی رو میشناسه لطف کنه اسم نویسندشو واسم بفرسته. ممنون

پسرحاجی قایم باشک بازیت گرفته؟!!! من با هرکسی قایم باشک بازی دوس داشته باشم با تو فقط گرگم به هوا دوس دارم؛ اونم فقط به سبکِ تو... ولی انگار اینبار من باید گرگ بشم... حالا هی قایم شو ولی من جوری پیدات میکنم، میگیرمت و گره میزنمت به سرنوشتم که خودتم نفهمی چی شد...

ولی کاش می فهمیدی من عاشق گرگم به هوا بازی کردن با تو و به سبک تو شدم!!!

اصلا بذار ساده بگم: من عاشق خودِ تو شدم...

مخلصیم پسرحاجی:)

Aramam .F