آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرامِ جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

نمیدانم این بوسه ها به دستت میرسد یا نه؟ کدام بوسه ها؟!!!

همان هایی که وقتی مادرت می آید برایت ره آورد می آورد...

هرکدامشان بوسه هایی به دست مادرت میسپارند به امانت تا مادرت آن ها را به عزیزکرده شان برساند...

عزیزکرده و نورِ چشمیشان...

نورِ چشمی، دلِ من بیشتر از همه ی آن هایی که برایت بوسه میفرستند؛ تنگت است:/

آن ها دیگر از دلتنگی عکست را میبوسند ولی من...

Aramam .F