آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

نمیدانم این بوسه ها به دستت میرسد یا نه؟ کدام بوسه ها؟!!!

همان هایی که وقتی مادرت می آید برایت ره آورد می آورد...

هرکدامشان بوسه هایی به دست مادرت میسپارند به امانت تا مادرت آن ها را به عزیزکرده شان برساند...

عزیزکرده و نورِ چشمیشان...

نورِ چشمی، دلِ من بیشتر از همه ی آن هایی که برایت بوسه میفرستند؛ تنگت است:/

آن ها دیگر از دلتنگی عکست را میبوسند ولی من...

Aramam .F