آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

آخر به چه آرامم گر از تو حذر دارم...

آرامم

هیچکس واقعا نمیداند
آخرِ داستان چه خواهد شد...
----------------------------------------------------
کسی یه رمان میشناسه که عنوانش آوا باشه یا توی عنوانش کلمه آوا وجود داشته باشه؟ ایرانیه و آوا اسم شخصیت اصلی داستانه؛ چاپ شدست ینی الکترونیکی نیست.
اگه کسی همچین کتابی رو میشناسه لطف کنه اسم نویسندشو واسم بفرسته. ممنون

بعضی چیزها نباید فراموش شوند؛ باید دائما تکرار شوند تا ملکه ی ذهن شوند؛ جزئی از باورت شوند.

مثلا اینکه هر صبح که بیدار میشوی بروی و کارتِ دعوتِ مراسمِ ازدواجی را بیاوری، بازش کنی. چشمت جز یک اسم نبیند. حقیقتِ پیشِ رویت برایت قابلِ هضم نباشد. هر روز صبح خودت را شکنجه کنی تا واقعیت را باور کنی ولی...

                                                       

* بیست و سوم اردیبهشت نود و هفت...

**دو سال گذشت:/

آهنگی که مدت هاست توی ذهنم روی تکرار مانده...

 

 

Aramam .F