آرامم

آرامم

من آن دریای آرامم که در من
فریادِ همه توفان هاست...
-----------------------------------
پستِ ثابتو دریابید:]

منوی بلاگ

این شبها را دعا کنید برای جانِ دلِ فائزه...

تنها برای خوشبختی و آرامشش:)

دعا کنید بهترین ها برایش رقم بخورد؛ همین...