آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

میگن دوست نداشت وگرنه نمیرفت...

نمیدونم تا کی میخوای به این شایعات دامن بزنی:/

Aramam .F