آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

من میتونم کاری کنم که یه دنیا حسودت بشن؛ آرزوی زندگیتو داشته باشن؛ غبطه بخورن به خوشبختیت، بخوان یه لحظه جای تو باشن، زندگیت رویاشون باشه

فقط اگه خودت بخوای و برگردی...

ینی برمیگردی؟!

Aramam .F