آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرامِ جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

دارم میترسم از خودم:/

از افکارِ خودم...

یعنی ممکنه یه روزی واقعی بشن؟! وحشتناکه...

*چقد دلم میخواست زندگی کنیم؛ نشد...

Aramam .F