آرامم

آرامم

ذوقِ شعرم را کجا بردی که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد...

دارم میترسم از خودم:/

از افکارِ خودم...

یعنی ممکنه یه روزی واقعی بشن؟! وحشتناکه...

*چقد دلم میخواست زندگی کنیم؛ نشد...

Aramam .F