آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

نه اینکه من آرامم، بلکه تویی تمامِ آرام و قرارم...

آرامم

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرامِ جان
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

هیچوقت اونقدری از من دور* نشو که برای واضح دیدنت مجبور به زدنِ عینکام بشم! چون من اصن عینک دوس ندارم:|

* دور: از یک و نیم، دو متر به بالا دور محسوب میشود.
Aramam .F