شاید من دختری باشم که در کوچه پس کوچه های خاطراتش سرگردان است در پی یافتن تمام زندگیش!!!

شاید گاه آرام و گاهی پر تشویش...
شاید که نه؛قطعا نویسنده و شاعرنیستم؛ولی مینویسم
مینویسم برای تو که شاید روزی سرنوشت تو را به اینجا بکشاند تا من تمام زندگیم را در وجودت بیابم.
شاید من همان کسی هستم که با تمام نبودنهایت
باز هم تو را من چشم در راهم...